Tuesday, July 01, 2003

باد


تنها باد مي دانست

كه زير كدام خاكستر جرقه پنهان است

باد

تنها باد مي داند

كدام خاكستر مي تواند

تمام زمين را در يك لحظه

با جادوي نارنجي خود فتح كند

تنها باد مي داند

چگونه مي توان صورت زمين

چهره هاي بي شمار را

شكست

شست

سوزاند

و از ميان قلب سرد و سياه خاكستري فرو خورده حرف

آتشي به وسعت بي نهايت را

به پيكر دشت نشاند

تنها باد

باد

باد

مي داند

چه هنگامي وقت شعله ور شدن

رسيدن

و رفتن است

و زير كدام خاكستر

كدام جرقه به انتظار نشسته است

مژگان اميري

No comments: