Tuesday, June 10, 2003

وهـم

جهان آلوده خواب است

فرو بسته است وحشت در به روي هر تپش هر بانگ

چنان كه من به روي خويش

در اين خلوت كه نقش دلپذيرش نيست

و ديوارش فرو مي‌خواندم در گوش

ميان اين همه انگار

چه پنهان رنگ‌ها را فريب زيست !

شب از وحشت گرانبار است

جهان آلوده خواب است و من در وهم خود بيدار

چه ديگر طرح مي‌ريزد فريب زيست

در اين خلوت كه حيرت نقش ديوار است ؟


سهراب سپهري

No comments: