Thursday, April 10, 2003

شعري از قاره سياه

ما بايد بكاريم
ما بايد بكاريم،مادر
ما بايد بكاريم،در ميان ستاره ها و دريا ها
با پاهاي برهنه ي خويش،در زمينهاي اطراف جاده
در ميان آرزوهاي ناممكن
و در ميان دستهاي گسترده مان
در ميان تاريكي موجود
در آينده اي كه بايد شكل گيرد
در همه جا،
همه جا
ما بايد بكاريم،براي آنكه بدنهاي له شده داريم
و زمينهاي خونين،براي گريه هاي دلتنگي
و دستهايي كه به يكباره پرچم شدند.

No comments: